MENU

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY, 24 STYCZNIA 2018 - I WALTORNIA, KLARNET // ORCHESTRA AUDITIONS, 24 JANUARY 2018 - HORN I, CLARINET

ENGLISH VERSION (SLIDE DOWN)

PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW DO ORKIESTRY FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania na stanowiska:
muzyk orkiestrowy – waltornia I
oraz
muzyk orkiestrowy klarnet I/II
 
Termin i godzina rozpoczęcia przesłuchań:
24 stycznia 2018 (środa), godzina 14.00
 
 
Miejsce przesłuchań:
sala kameralna Filharmonii Gorzowskiej
  ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
 
WYMAGANIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie / przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) na adres:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: Przesłuchania do OFG


lub drogą elektroniczną na adres: renata.ochwat@filharmoniagorzowska.pl


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 12 stycznia 2018 o godz. 16.00. 
Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby organizatora.

MATERIAŁY DO POBRANIA

 Regulamin przesłuchań
Formularz zgłoszeniowy
Program: WALTORNIA I   //  KLARNET
Nuty: WALTORNIA  I  // KLARNET
  
 
WAŻNE INFORMACJE:
 
Osoby, które przedłożą kwestionariusz osobowy i zostaną zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają od Organizatora informację o pozytywnej kwalifikacji oraz o dokładnym przebiegu przesłuchań (data i godzina) najpóźniej do 19 stycznia 2018.
 
Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 

Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchań i wyboru muzyków, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru muzyka do OFG celem jego zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przesłuchań, zawiadamiając o tym fakcie osoby zakwalifikowane, nie później niż 2 dni przed podanym terminem przesłuchań.

Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań – karta zgłoszenia (kwestionariusz osobowy), program przesłuchań oraz materiały nutowe (do pobrania) znajdują się na stronie www.filharmoniagorzowska.pl
w zakładce AKTUALNOŚCI – PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW.

KONTAKT:
RENATA OCHWAT
DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ
T: +48 95 73 92 748
E:  renata.ochwat@filharmoniagorzowska.pl
 
____________________________________________________________________________
 
THE AUDITIONS FOR POSITIONS OF MUSICIANS 
AT THE GORZÓW PHILHARMONIC ORCHESTRA
 
The Gorzów Philharmonic announces auditions for the following positions:
orchestral musician - horn I
and
orchestral musician - clarinet I/II
 
Audition date and start time:
24 January 2018 at 2 p.m.
  
Audition venue:  
chamber hall [in Polish: sala kameralna] of the Gorzów Philharmonic
address: Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski
 
REQUIREMENTS:
A prerequisite for the participation in the auditions is submission or sending an application form (personal questionnaire) to the following address:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
with the following note: Przesłuchania do OFG [Auditions to the OFG]

or by e-mail to the following address: renata.ochwat@filharmoniagorzowska.pl

DEADLINE FOR THE ADMISSION OF APPLICATIONS 12 January 2018 at 4 p.m. 
The date when the application is received at the registered office of the Organizer shall be decisive.

DOWNLOAD:
Regulation
Application (personal questionnaire) 
Program:  HORN I   // CLARINET
Notes: 
HORN I   // CLARINET
 
 
IMPORTANT INFORMATION:
 
The persons who will submit the personal questionnaire and will be qualified for the auditions will be informed by the Organizer about their positive qualification and the exact course of the auditions (date and time) by 19 January 2018 at the latest.
 
The Organizer of the auditions provides an accompanist (piano tuning: 442 Hz). 

Decisions of the Assessment Committee regarding the course of the auditions and the selection of musicians shall be final and shall not be subject to appeal.

The Organizer reserves the right not to choose any musician for the OFG to be employed if none of the candidates meets the expected requirements.
 
The Organizer reserves the right to cancel or annul auditions, notifying the qualified persons of this fact, not later than 2 days before the given date of the auditions.

The organizer shall not reimburse travel costs and shall not provide accommodation to the participants of the auditions.

The detailed information about the auditions, including the application form (personal questionnaire), audition program and downloadable scores can be found at www.filharmoniagorzowska.pl, in the tab AKTUALNOŚCI – PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW [NEWS - AUDITIONS FOR MUSICIANS].

CONTACT:
RENATA OCHWAT
DEPARTMENT OF THE ARTISTIC WORK ORGANISATION
T: +48 95 73 92 748
E:  renata.ochwat@filharmoniagorzowska.pl


 

Realizacja   Virtualnetia.com