MENU

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO – TRĄBKA I / II GŁOS / THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN TRUMPET I / II VOICE

FILHARMONIA GORZOWSKA
OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO – TRĄBKA I/II GŁOS
dodatkowym atutem kandydatów będzie umiejętność gry na trąbce naturalnej oraz piccolo


Dwuetapowe przesłuchania odbędą się 21 września 2023 r. (czwartek) w Filharmonii Gorzowskiej.
Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalności gra na trąbce, lub dyplom ukończenia studiów licencjackich).
Zgłoszenia wraz z cv oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać do 10 września 2023 r. na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
 
Prosimy o załączenie podpisanej własnoręcznie (skan) klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 12 września 2023.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
Umowa na pełen etat.
Wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł brutto
Norma koncertowa – 2 koncerty
 
DODATKOWE INFORMACJE

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.
 
Program przesłuchań:
Etap I
J. Haydn – Koncert Es-dur, cz. I z kadencją (na trąbce B)
Etap II
fragmenty orkiestrowe:
materiały do pobrania (pobierz)
oraz fakultatywnie –
na trąbce piccolo : Samuel Goldberg i Szmul z „Obrazków z wystawy” M. Musorgskiego
na trąbce naturalnej II i IV część V Symfonii c-moll op. 67
L. v. Beethovena
 
 
THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS
FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN
Trumpet solo
Playing the natural trumpet and piccolo will be the additional advantage  

DATE AND PLACE OF AUDITIONS:
21 September 2023 (Thursday),
Gorzów Philharmonic
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Auditions will be held in two stages.
 
APPLICATIONS:
In order to be admitted to the audition, a person must have higher musical education (Bachelor’s degree or Master’s degree in the speciality of playing the trumpet).
Please send applications together with a CV and copies of documents confirming your education via e-mail to: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
by 10 September 2023.
 
Applications must be accompanied by a hand-signed clause (a scanned copy). The content of the clause can be found below.
 
CONDITIONS OF EMPLOYMENT:
Full-time contract.
Base salary - PLN 4,800 gross
Concert standard - 2 concerts
 

OTHER INFORMATION:
The Philharmonic reserves the right to invite selected candidates to the audition. The persons short-listed for the audition will receive information personally by e-mail or telephone no later than by 12 September 2023.

The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
 
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
 
The Philharmonic reserves the right to reschedule, cancel or annul the audition without providing any reason.

AUDITION PROGRAMME:

1st STAGE  
J. Haydn – Concert E flat Major, 1st movement with cadence (trumpet B)
 
2nd STAGE
Notes to download [click on]
and optionally 
piccolo trumpet: Modest Mussorgsky, Pictures at an Exhibition: Samuel Goldberg and Schmuyle by
natural trumpet: Ludwig van Beethoven,  Symphony no. 5 C Minor, Op. 67: 2nd and 4th movement 
 

CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
Realizacja   Virtualnetia.com