MENU

KONCERTMISTRZ / CONCERTMASTER - PRZESŁUCHANIA / AUDITIONS - 28 STYCZNIA 2017 / 28 JANUARY 2017

ENGLISH VERSION (SLIDE DOWN)
PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW DO ORKIESTRY FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania na stanowiska:
SKRZYPCE - KONCERTMISTRZ
 
Terminy i godziny: (rozpoczęcia przesłuchań):
28 stycznia 2017 (sobota) godz. 11.00 – skrzypce - koncertmistrz
 
Miejsce przesłuchań: Sala Kameralna Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
przy  ul. Dziewięciu Muz 10 w Gorzowie Wlkp.
 
WYMAGANIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie / przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia (kwestionariusza osobowego) na adres:
Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: „Przesłuchania Muzyków do OFG”.


lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.pater@filharmoniagorzowska.pl


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 13 stycznia 2017 r. o godz. 16.00. 
Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby organizatora.

Regulamin Przesłuchań Muzyków do Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej
Karta zgłoszenia (doc.)
Karta zgłoszenia (pdf.)

 
Program przesłuchań na poszczególne stanowiska (pdf.) :
skrzypce - koncertmistrz
Materiał nutowy - skrzypce koncertmistrz

WAŻNE INFORMACJE:
 
Osoby, które przedłożą kwestionariusz osobowy i zostaną zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają od Organizatora informację o pozytywnej kwalifikacji oraz o dokładnym przebiegu przesłuchań (data i godzina) najpóźniej do 16 stycznia 2017 r.
 
Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 

Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchań i wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru muzyka do OFG celem jego zatrudnienia, w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przesłuchań, zawiadamiając o tym fakcie osoby zakwalifikowane, nie później niż 2 dni przed podanym terminem przesłuchań.

Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań – karta zgłoszenia (kwestionariusz osobowy), program przesłuchań oraz materiały nutowe (do pobrania) znajdują się na stronie www.filharmoniagorzowska.pl
w zakładce AKTUALNOŚCI – PRZESŁUCHANIA MUZYKÓW.

KONTAKT:
KATARZYNA PATER
DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ
T: +48 95 73 92 750
E:  katarzyna.pater@filharmoniagorzowska.pl
ENGLISH VERSION
AUDITIONS OF MUSICIANS FOR THE GORZOW PHILHARMONIC ORCHESTRA

The Centre for Art Education - the Gorzow Philharmonic announces auditions for musicians at the following positions:
VIOLIN - CONCERTMASTER
 
Dates and time: (the beginning of auditions):
28 January 2017 (Saturday) at 11.00 a.m. – violin - concertmaster
 
Place of auditions: the Chamber Music Hall of the Centre for Art Education – the Gorzow Philharmonic
at Dziewięciu Muz 10 in Gorzow Wlkp.
 
REQUIREMENTS:
The condition for taking part in the orchestra auditions is submitting/ sending an application form (a personal questionnaire) to the following address:
Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska
[the Centre for Art Education – the Gorzow Philharmonic]
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski [Poland]
with a note: “Gorzow Philharmonic Orchestra Auditions”


or via e-mail: katarzyna.pater@filharmoniagorzowska.pl


THE DEADLINE FOR SUBMITTING THE APPLICATION FORMS EXPIRES ON 13 JANUARY 2017 at 4.00 p.m. 
The application forms need to be delivered to the Organizer’s office by that deadline.
 
Audition rules and requirements
Application form
 
Audition repertoire for particular positions (pdf.):
oboe
SCORES_OBOE
 
IMPORTANT INFORMATION:
 
The persons who submit the personal questionnaires and are qualified for auditions will be notified by the Organizer about the positive qualification and the detailed audition schedule (date and time) not later than by 16 January 2017.
 
The audition organizer will provide an accompanist (piano tuning: 442 Hz). 

The decisions of the Examination Committee related to the auditions and the selection of musicians are final
and not subject to an appeal.

The Organizer reserves the right to refrain from the final decision concerning a musician’s employment if none of the candidates meets the specified requirements.
 
The Organizer reserves the right to cancel or nullify the auditions by notifying the participants, not later than two days prior to the specified date of the orchestra auditions.

The Organizer is not responsible for the reimbursement of the participants’ travel and accommodation expenses.

The detailed information concerning the auditions - the application form (personal questionnaire), the audition schedule and scores (for downloading) - is to be found at:  www.filharmoniagorzowska.pl
under the tab: NEWS - MUSICIANS’ AUDITIONS

CONTACT:
KATARZYNA PATER
DEPARTMENT OF ARTISTIC WORK ORGANIZATION
T: +48 95 73 92 750
E-mail:  katarzyna.pater@filharmoniagorzowska.pl

 
Realizacja   Virtualnetia.com