MENU

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 12 MAJA 2022
OFG AUDITIONS, 12 MAY 2022
Kонкурс-прослуховування до оркестру, 12 травня

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO
FLET I/II  GŁOS
z obowiązkiem gry na flecie piccolo

TERMIN I MIEJCE PRZESŁUCHAŃ:
12 maja 2022 (czwartek),
Filharmonia Gorzowskaj
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w specjalności gra na flecie)
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
do dnia 30 kwietnia 2022.

 
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 4 maja 2022.

Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
 
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
W. A. Mozart – pierwsza część (z kadencją) Koncertu G-dur KV 313 lub D-dur KV 314

Etap II
wg materiałów nutowych poniżej
DO POBRANIA: flet - materiały orkiestrowe

TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

----------------------------------------------------------------------------

THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS
FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN
FLUTE SOLO/TUTTI 
with the obligation to play the piccolo flute


DATE AND PLACE OF AUDITIONS:
12 May 2022 (Thursday),
Gorzów Philharmonic
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Auditions will be held in two stages.
 
APPLICATIONS:
In order to be admitted to the audition, a person must have higher musical education (Bachelor’s degree in the speciality of playing the violin).
Please send applications together with a CV and copies of documents confirming your education via e-mail to: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
by 30 April 2022.
 
Applications must be accompanied by a hand-signed clause (a scanned copy). The content of the clause can be found below.

OTHER INFORMATION:
The Philharmonic reserves the right to invite selected candidates to the audition. The persons short-listed for the audition will receive information personally by e-mail or telephone no later than by 4 May 2022.

The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
 
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
 
The Philharmonic reserves the right to reschedule, cancel or annul the audition without providing any reason.

AUDITION PROGRAMME:
1st Stage  
W.A. MOZART the first movement (with cadence) of the Concerto in G major, KV 313 or in D major, KV 314

2nd Stage
Notes to download [click on]

CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

-----------------------------------------------------------------------------

Гожувська  філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посадумузиканта оркестру
ФЛЕЙТА I / II ГОЛОС
Обовязкова вимога: гра на флейті – піколо
 
ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОСЛУХОВУВАННЯ:
12 травня 2022 р. (четвер)
Гожувська філармонія
вул. Dziewięciu Muz 10, Gozów Wlkp.
Прослуховування проводяться в два етапи.
 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
Умовою для участі в прослуховуванні є вища музична освіта (диплом бакалавра або магістра по класу флейти).
Заявку з резюме та копіями документів, що підтверджують вашу освіту, просимо вислати на електронну пошту: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
до 30 квітня 2022 р. В разі відсутності копій документів, просимо вислати  детальний опис попереднього мистецького досвіду роботи.
 
До заякви необхідно додати власноручно підписану згоду на обробку персональних даних (скан). Зміст документу нижче.
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Філармонія залишає за собою право запросити на прослуховування вибраних кандидатів, про що буде повідомлено електронною поштою або по телефону не пізніше ніж 4 травня 2022 року.
 
На прослуховуванні може бути присутній акомпаніатор (репетиції перед прослуховуванням не плануються).
 
Філармонія не повертає кошти за проїзд та проживання.
 
Філармонія залишає за собою право змінити дату прослуховування і скасувати прослуховування без пояснення причини.
 
ПРОГРАМА ПРОСЛУХОВУВАННЯ:
І етап
В. А. Моцарт - перша частина (з каденцією) концерту соль мажор, KV 313 або ре мажор, KV 314
 
ІІ етап
з нотами (завантажити нижче)
ЗАВАНТАЖИТИ
Флейта - оркестрові фрагменти

 
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних в такому обсязі: імені, прізвища, адреси, номера телефону та адреси електронної пошти Гожувською філармонією відповідно до ст. 6 уст. 1. загального положення про захист персональних даних (GDPR) та для цілей підбору персоналу. У той же час я заявляю, що даю згоду на обробку моїх даних після прослуховування для подальших контактів з метою співпраці. Я заявляю, що я був поінформований про можливість відкликання цієї згоди в будь-який час.
 
КОНТАКТ ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

 

 Realizacja   Virtualnetia.com