MENU

PRZESŁUCHANIA DO OFG, 10 MARCA 2022
OFG AUDITIONS, 10 MARCH 2022

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO
WIOLONCZELA TUTTI

TERMIN I MIEJCE PRZESŁUCHAŃ:
10 marca 2022 (czwartek),
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w specjalności gra na wiolonczeli)
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
do dnia 28 lutego 2022.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 4 marca 2022.

Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
 
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
J.S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej Suity
J. Haydn – pierwsza część z kadencją koncertu C-dur lub D-dur

Etap II
wg załączonych materiałów nutowych  
WIOLONCZELA TUTTI - pobierz 

TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

-------------------------------------------------------------

THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN
CELLO TUTTI

DATE AND PLACE OF AUDITIONS:
10 March 2022 (Thursday),
Gorzów Philharmonic
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Auditions will be held in two stages.
 
APPLICATIONS:
In order to be admitted to the audition, a person must have higher musical education (Bachelor’s degree or Master’s degree in the speciality of playing the cello).
Please send applications together with a CV and copies of documents confirming your education via e-mail to: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
by 28 February 2022.
 
Applications must be accompanied by a hand-signed clause (a scanned copy). The content of the clause can be found below.

OTHER INFORMATION:
The Philharmonic reserves the right to invite selected candidates to the audition. The persons short-listed for the audition will receive information personally by e-mail or telephone no later than by 4 March 2022.

The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
 
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
 
The Philharmonic reserves the right to reschedule, cancel or annul the audition without providing any reason.

AUDITION PROGRAMME:
Stage I
J.S. Bach – two contrasting parts from any Suite
J. Haydn – the first part (with cadenza) of a concerto C major or concerto D major

Stage II
Notes to download (below)
CELLO TUTTI

CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl


 
Realizacja   Virtualnetia.com