MENU

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 21 PAŹDZIERNIKA 2020 // ORCHESTRA AUDITIONS, 21 OCTOBER 2020

EN [SLIDE DOWN]

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKA MUZYKÓW ORKIESTROWYCH:
obój I/II głos
waltornia I głos
 
TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
21 października 2020 / środa, 14.30
* kolejność przesłuchań na każdy z instrumentów i planowane godziny ich rozpoczęcia zostaną podane najpóźniej tydzień przed terminem przesłuchań   
 
MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ:
sala kameralna Filharmonii Gorzowskiej
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: przesłuchania do OFG

lub drogą elektroniczną na adresprzesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 października 2020
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu.
 
REGULAMIN UDZIAŁU:
1. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. O udziale w przesłuchaniach Filharmonia poinformuje kandydatów najpóźniej 5 dni przed terminem przesłuchań.
2. Przesłuchania mają formę 2-etapową. I etap ma charakter niejawny (za kotarą).  Dla zachowania anonimowości muzyk podczas przesłuchania nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.
3. Filharmonia zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 
4. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
5. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.
6. Przesłuchania odbywają się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Udział w nich wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z epidemią wirusa SARSCoV-2 w Polsce, w tym podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij i pobierz)
Programy przesłuchań: OBÓJ I/II // WALTORNIA (kliknij w wybrany instrument)
Literatura: OBÓJ I/II  // WALTORNIA I (kliknij w wybrany instrument)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARSCoV-2 W POLSCE (kliknij i pobierz) 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA  
(kliknij i pobierz)
 
KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

_______________________________________________________________________________________
 
 
THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE FOLLOWING POSITIONS OF ORCHESTRAL MUSICIANS:
oboe I/II
horn I 
 
AUDITIONS DATE AND START TIMES:
21 October 2020*
*the schedule of auditions and their order will be given a week before auditions at the latest
 
AUDITIONS VENUE:  
chamber hall [in Polish: sala kameralna] of the Gorzów Philharmonic
address: Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski
 
REQUIREMENTS: 
A prerequisite for the participation in the auditions is submission or sending an application form (personal questionnaire) to the following address:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
with the following note: Przesłuchania do OFG [Auditions to the OFG]

or by e-mail to the following address: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Deadline for the admission of applications 13 October 2020   
The date when the application is received at the registered office of the Philharmonic shall be decisive.

REGULATION:
1. The Philharmonic reserves the right to audition selected candidates. The persons selected for an audition will be informed by the Philharmonic about all the details not later than 5 days before the date of the auditions.
2. Auditions will be organized in two stages. 1st stage is classified and takes place behind the curtain. In this case, for the sake of anonymity of the first stage, the musicians during the audition shall not tune their instruments, talk or do anything else that would reveal their identity.
3. The Philharmonic provides an accompanist (piano tuning: 442 Hz). 
4. The Philharmonic reserves the right not to choose any musician and to cancel or annul auditions, notifying the qualified persons of this fact.
5. The organizer shall not reimburse travel costs and shall not provide accommodation to the participants of the auditions.
6. Auditions are held in compliance with the applicable sanitary regime. Participation in them requires compliance with the safety rules introduced in connection with the SARSCoV-2 virus epidemic in Poland, including signing a health declaration on the day of the audition.

MATERIALS FOR MUSICIANS:
APPLICATION FORM (click and download)
Programs of auditions:  OBOE I/II // HORN I (click on one of the instruments)
Notes: OBOE I/II // HORN I (click on one of the instruments)

RULES INTRODUCED IN CONNECTION WITH THE SARSCOV-2 VIRUS EPIDEMIC IN POLAND / PL  (click and download)
HEALTH DECLARATION / PL (click and download)

CONTACT:
T: +48 95 73 92 748
E: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Realizacja   Virtualnetia.com