MENU

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 20 MAJA 2019 // ORCHESTRA AUDITIONS, 20 MAY 2019

EN [SLIDE DOWN]

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKA MUZYKÓW ORKIESTROWYCH:
II skrzypce tutti
kontrabas tutti
waltornia I głos
 
TERMIN I HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:
20 maja 2019 
10:00 –  waltornia I
12:00  – kontrabas
14.00  – skrzypce  
* kolejność i godziny rozpoczęcia poszczególnych przesłuchań mogą ulec zmianie
 

MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ:
sala kameralna // Filharmonia Gorzowska  
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest dostarczenie / przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania wkrótce) na adres:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: przesłuchania do OFG

lub drogą elektroniczną na adresprzesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 maja 2019 o godz. 16.00. 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu.
 
REGULAMIN: 
1. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. O udziale w przesłuchaniach Filharmonia poinformuje kandydatów najpóźniej 5 dni przed terminem przesłuchań.
2. Przesłuchania mają formę 2-etapową. I etap ma charakter niejawny (za kotarą).  Dla zachowania anonimowości muzyk podczas przesłuchania nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.
3. Filharmonia zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 
4. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
5. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.

MATERIAŁY DLA KANDYDATÓW
Formularz zgłoszeniowy
Programy przesłuchań: SKRZYPCE // KONTRABAS // WALTORNIA (kliknij w wybrany instrument)
Literatura: SKRZYPCE // KONTRABAS // WALTORNIA I (kliknij w wybrany instrument)
 
KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
T: +48 95 73 92 748
E: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

________________________________________________________________________

THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE FOLLOWING POSITIONS OF ORCHESTRAL MUSICIANS:
2nd violin tutti
double bass tutti
horn I 
 
AUDITIONS DATE AND START TIMES:
20 May 2019
at 10 a.m. – horn I 
at 12 noon – double bass
at 2 p.m. – violin
* the order and hours of auditions can be changed
  
AUDITIONS VENUE:  
chamber hall [in Polish: sala kameralna] of the Gorzów Philharmonic
address: Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski
 
REQUIREMENTS: 
A prerequisite for the participation in the auditions is submission or sending an application form (personal questionnaire) to the following address:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
with the following note: Przesłuchania do OFG [Auditions to the OFG]

or by e-mail to the following address: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Deadline for the admission of applications 13 May 2019 at 4 p.m. 
The date when the application is received at the registered office of the Philharmonic shall be decisive.

REGULATION
1. The Philharmonic reserves the right to audition selected candidates. The persons selected for an audition will be informed by the Philharmonic about all the details not later than 5 days before the date of the auditions.
2. Auditions will be organized in two stages. 1st stage is classified and takes place behind the curtain. In this case, for the sake of anonymity of the first stage, the musicians during the audition shall not tune their instruments, talk or do anything else that would reveal their identity.
3. The Philharmonic provides an accompanist (piano tuning: 442 Hz). 
4. The Philharmonic reserves the right not to choose any musician and to cancel or annul auditions, notifying the qualified persons of this fact.
5. The organizer shall not reimburse travel costs and shall not provide accommodation to the participants of the auditions.

MATERIALS FOR MUSICIANS:
Application form  
Programs of auditions:  2nd VIOLIN // DOUBLE BASS // HORN I (click on one of the instruments)
Notes: 2nd VIOLIN  // DOUBLE BASS // HORN I (click on one of the instruments)

CONTACT:
T: +48 95 73 92 748
E: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

Realizacja   Virtualnetia.com